Danh mục trên website được sắp xếp mặc định từ cũ tới mới dựa theo ngày tạo. Công cụ cho phép nhà quản trị tùy ý thay đổi thứ tự sắp xếp danh mục theo mục đích và kế hoạch kinh doanh riêng của mình.