Website của bạn có những nội dung chỉ dành cho một số thành viên được chỉ định mới được truy cập? Ứng ụng Phân quyền truy cập sẽ giải quyết vấn đề này, chi tiết bao gồm:

- Phân hệ quản lý thành viên, đăng ký, đăng nhập

- Quản lý quyền truy cập dựa theo trang / menu cụ thể