Ứng dụng phù hợp với nhu cầu Doanh nghiệp của bạn có nhiều của hàng hoặc đại lý và cần thể hiện ra ngoài website. Hỗ trợ tính năng lọc nhanh theo địa điểm, đánh dấu bản đồ (Google maps), định vị nhanh,....

Tham khảo https://theblues.com.vn/store/ (Nhãn hàng Blue Exchange, khách hàng sử dụng website CHILI.VN)