Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google của mình để đăng nhập vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba. Bạn sẽ không phải nhớ tên người dùng và mật khẩu cho mỗi tài khoản.