Bổ sung một đồng hồ đếm ngược cho từng sản phẩm, có thể cấu hình thời gian đếm ngược cho từng sản phẩm khác nhau. Công cụ này rất hữu ích khi bạn đang muốn chạy một đợt khuyến mãi trên website có giới hạn thời gian.