Thử tự sản phẩm hiển thị trên website mặc định từ mới tới cũ dựa theo ngày nhập. Công cụ cho phép nhà quản trị tùy ý thay đổi cách sắp xếp sản phẩm để phù hợp với kế hoạch và chiến lược kinh doanh của mình.