Sản phẩm đã xem ở đây được xác định khi chúng ta vào xem trang chi tiết của một sản phẩm. Cứ mỗi lần xem thì website sẽ ghi nhớ và sau đó sẽ hiển thị list danh sách sản phẩm mà chúng ta đã vào xem trang chi tiết.  Danh sách này thường được đặt ở trong chi tiết sản phẩm hoặc trang danh sách.